Diaconie

DIACONAAL WERK

De diaconie is een gezamenlijke activiteit van de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeenten. Zij behartigt de materiële en immateriële dienstverlening aan de leden en in de wereld. De taken worden uitgevoerd door de Diaconale Raad bestaande uit vertegenwoordigers van beide kerkenraden en versterkt door twee of meer gemeenteleden. Eén van de predikanten maakt als adviseur deel uit van de Raad en zij rouleren periodiek.

De Diaconale Raad heeft als taken:

– het bieden van individuele hulp;

– het steunen van regionaal en mondiaal werk (buiten het werkgebied van de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeenten te Leiden), waaronder de samenstelling van het jaarlijkse rooster van de tweede collecte;

– algemeen diaconaal beleid;

– het verzorgen van sociaal-culturele activiteiten, zoals de bijeenkomsten voor oudere leden in het voorjaar en voor kerst;

– de uitvoering van het contactledenwerk, waaronder het organiseren van de groothuisbezoeken;

– de organisatie van de bloemendienst;

– het verzorgen van de autodienst; voor mensen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen.

Rekeningnummer Diaconale Raad: IBAN: NL 90 INGB 0000311613 t.n.v. Diaconale Raad van de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente, Pieterskerkstraat 1, 2311 SV Leiden.

Contact: diaconie@doreleiden.nl