ANBI Remonstrantse Gemeente Leiden

De Remonstrantse Gemeente Leiden is een algemeen-nut-beogende-instelling of te wel een ANBI.
ANBI-instellingen genieten bij de Belastingdienst een gunstige fiscale regeling voor giften en legaten.
Hebt u vragen hierover, neemt u dan contact op met de penningmeester. 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Remonstrantse Gemeente Leiden te Leiden
Telefoon:071-5123392
RSIN/Fiscaal nummer:811584859
KvK nummer:90748468
Website adres:www.doreleiden.nl/
E-mail:doreleiden@planet.nl
Adres:Pieterskerkstraat 1
Postcode:2311 SV
Postdres:Pieterskerkstraat 1
Postcode:2311 SV
Plaats:Leiden


De Remonstrantse gemeente te Leiden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. De gemeente werkt samen met de Doopsgezinde Gemeente Leiden in een maatschap.

Jeugdwerk, diaconie, activiteiten en het kerkblad worden gezamenlijk georganiseerd. Kerkdiensten zijn om en om remonstrant of doopgezind door ieders eigen predikant of een gast predikant verzorgd. Kerkdiensten bij hoogtijdagen als Kerstmis, Pasen en Pinksteren vallen onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Het gebouw de Lokhorstkerk is van de Doopsgezinde Gemeente. Iedereen die interesse heeft is altijd bij alle diensten en avondmaalsvieringen of activiteiten welkom ongeacht lid of vriend van een van de kerkgenootschappen.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. 
Zie ook: www.remonstranten.nl/anbi/.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Leiden.
 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.
 

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel I, grondslagen staat het aldus beschreven.
 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden op de landelijke remonstrantse website
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u via de op deze website
 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals bureausecretariaat, en schoonmakers volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies. Alle activiteiten  en kerkdiensten staan vermeld op de website www.doreleiden.nl.
 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom realisatie geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting 2023:

I. Overeenkomst voor een Periodieke Gift

Het via deze link te bereiken document bevat een modelovereenkomst van de belastingdienst voor het vastleggen van een periodieke gift, waarbij de gift aftrekbaar is voor de belasting.

Het document kunt u fysiek inleveren aan één van de kerkenraadsleden, of een gescande versie versturen aan penningmeester.RE@doreleiden.nl. Vervolgens zal de penningmeester of één van de andere kerkenraadsleden de overeenkomst ondertekend terugsturen.