ANBI Doopsgezinde Gemeente Leiden

De Doopsgezinde Gemeente Leiden is een algemeen-nut-beogende-instelling of te wel een ANBI.
ANBI-instellingen genieten bij de Belastingdienst een gunstige fiscale regeling voor giften en legaten.
Hebt u vragen hierover, neemt u dan contact op met de penningmeester.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Leiden
Telefoon:071-5123392
RSIN/Fiscaal nummer:002526438
Website adres:www.doreleiden.nl/
E-mail:doreleiden@planet.nl
Adres:Pieterskerkstraat 1
Postcode:2311 SV
Postdres:Pieterskerkstraat 1
Postcode:2311 SV
Plaats:Leiden

De Doopsgezinde Gemeente Leiden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (RSIN: 2562789) heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Leiden.

Via de volgende link is de ANBI status bij de belastingdienst te controleren:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren
 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zes leden (exclusief de dominee en de kerkmeester), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.
 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
   
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten. 
   
 3. Zij tracht haar doel te bereiken: 
  a) door het in stand houden van een Seminarium;
  b) door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden; 
  c) door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen; 
  d) door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken; 
  e) door het uitgeven van publicaties; 
  f) door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen; 
  g) met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente Leiden onderschrijven we deze doelstelling.
 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link.
Het beleidsplan van de Doopsgezinde Gemeente Leiden vindt u op deze website
 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in het Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. De Doopsgezinde gemeente Leiden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Doopsgezinde Broederschap. De gemeente werkt samen met de Remonstrantse Gemeente Leiden in een maatschap.

Jeugdwerk, diaconie, jaarprogramma activiteiten en het kerkblad worden gezamenlijk georganiseerd. Kerkdiensten zijn om en om remonstrant of doopsgezind door ieders eigen predikant of een gastpredikant verzorgd. Kerkdiensten bij hoogtijdagen als Kerstmis, Pasen en Pinksteren vallen onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Het gebouw de Lokhorstkerk is eigendom van de Doopsgezinde Gemeente. Iedereen die interesse heeft is altijd bij alle diensten en avondmaalsvieringen of activiteiten welkom ongeacht lid of belangstellende/vriend van een van de kerkgenootschappen.

Alle activiteiten en kerkdiensten staan vermeld op de website www.doreleiden.nl.
 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. De jaarrekening van de Doopsgezinde gemeente Leiden wordt ieder jaar samengesteld door een accountant die niet verbonden is met (lid of belangstellende/vriend van) beide kerkgenootschappen.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

I. Overeenkomst voor een Periodieke Gift

Het via deze link te bereiken document bevat een modelovereenkomst van de belastingdienst voor het vastleggen van een periodieke gift, waarbij de gift aftrekbaar is voor de belasting.

Het document kunt u fysiek inleveren aan één van de kerkenraadsleden, of een gescande versie versturen aan penningmeester.DO@doreleiden.nl. Vervolgens zal de penningmeester of één van de andere kerkenraadsleden de overeenkomst ondertekend terugsturen.